APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017
«±ÉõÀ j¸ÀªÀð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï –PÉ.J¸ï.Dgï.¦ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 13/£ÉêÀÄPÁw-4/2017-18 ¢£ÁAPÀ:14.12.2017
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY.
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

Final Answer Key has been uploaded.
SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017
Date News & Events
April
26
2018
Final Answer Key
April
13
2018
Provisonal Key answer
Series A Series B Series C Series D Series E
Mar
21
2018
Written Exam fixed on 08-APR-2018.

Written Exam Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017, Download (from My Applications) and attend the Written Exam on date mentioned in the call letter without fail.

Feb
22
2018
Belagavi Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 24th & 26th February 2018 at 2nd Battalion KSRP, Jambatti Road, VTU, Campus Post, Mache, Belagavi, is postponed to 27th & 28th February 2018 at same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Belagavi Ground dated 24th & 26th FEB 2018 only).

Feb
17
2018
Mysuru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 19th & 20th February 2018 at CAR Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru is postponed to 22nd & 23rd February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mysuru Ground dated 19 th & 20th FEB 2018 only).

Jan
30
2018
Kalaburgi Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at DAR Parade Ground, Kalaburgi is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Kalaburgi Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only)

Mangaluru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 31st January, 1st & 2nd February 2018 at New Sports Ground, Behind University Library, Mangaluru University Konaje is postponed to 5th, 6th & 7th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mangaluru Ground dated 31st January , 1st & 2nd FEB 2018 only)

Mysuru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at CAR Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mysuru Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only)

Jan
08
2018
4th Btn, KSRP Parade Ground Venue Changed.

The ET-PST schedule commence from 10/01/2018 at 4th Battalion, KSRP Parade Ground, Near madiwala Market, Koramangala, Bengaluru.- 560034 venue is changed to CAR South Parade Ground, Adugodi, Hosur Main Road, Bengaluru- 560 030. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail. ( Applicable only 4th Btn, KSRP, Bengaluru).

Jan
05
2018
ET-PST COMMENCE FROM 10-JAN-2018

ET-PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST on Date Without Fail.

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
27/11/2017
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/12/2017
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
20/12/2017
AGE CRITERIA
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 SRPC(Men) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
18/12/2017
Know Your Age
(BORN BETWEEN :18.12.1992 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN: 18.12.1990 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 18.12.1987 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:-
  • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
«ªÀgÀuÉ;-
  • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
RECRUITMENT STAGES
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
ET&PST WRITTEN EXAMINATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
SRPC(Men) SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
FEE DETAILS
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B ` ₹ 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` ₹ 100
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 2 Km
10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
ENDURANCE TEST EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
SRPC-KSRP
Male (NHK) Male (HK) 8% Bengaluru Male(HK) 80% Local Total
1 1st Battalion, Bengaluru 50 50
2 2nd Battalion, Belagavi 42 42
3 3rd Battalion, Bengaluru 108 15 123
4 4th Battalion, Bengaluru 65 65
5 5th Battalion, Mysuru 75 75
6 6th Battalion, Kalaburgi 00 145 145
7 7th Battalion, Mangaluru 85 85
8 8th Battalion, Shivamogga 116 116
9 9th Battalion, Bengaluru 65 65
10 10th Battalion, Shiggavi 83 83
Total 689 15 145 849
Note /n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only. LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centers for Candidates who Qualify in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
© KSP 2017 all rights reserved