APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017
«±ÉõÀ j¸ÀªÀð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï –PÉ.J¸ï.Dgï.¦ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 13/£ÉêÀÄPÁw-4/2017-18 ¢£ÁAPÀ:14.12.2017
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY.
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

Final Select List has been uploaded.
SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017
Date News & Events
Nov
24
2018
Final Select List
Jul
19
2018

Medical Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination on Date Without Fail.

Jul
11
2018
Provisional Select List
April
26
2018
Final Answer Key
April
13
2018
Provisonal Key answer
Series A Series B Series C Series D Series E
Mar
21
2018
Written Exam fixed on 08-APR-2018.

Written Exam Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017, Download (from My Applications) and attend the Written Exam on date mentioned in the call letter without fail.

Feb
22
2018
Belagavi Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 24th & 26th February 2018 at 2nd Battalion KSRP, Jambatti Road, VTU, Campus Post, Mache, Belagavi, is postponed to 27th & 28th February 2018 at same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Belagavi Ground dated 24th & 26th FEB 2018 only).

Feb
17
2018
Mysuru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 19th & 20th February 2018 at CAR Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru is postponed to 22nd & 23rd February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mysuru Ground dated 19 th & 20th FEB 2018 only).

Jan
30
2018
Kalaburgi Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at DAR Parade Ground, Kalaburgi is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Kalaburgi Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only)

Mangaluru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 31st January, 1st & 2nd February 2018 at New Sports Ground, Behind University Library, Mangaluru University Konaje is postponed to 5th, 6th & 7th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mangaluru Ground dated 31st January , 1st & 2nd FEB 2018 only)

Mysuru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at CAR Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mysuru Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only)

Jan
08
2018
4th Btn, KSRP Parade Ground Venue Changed.

The ET-PST schedule commence from 10/01/2018 at 4th Battalion, KSRP Parade Ground, Near madiwala Market, Koramangala, Bengaluru.- 560034 venue is changed to CAR South Parade Ground, Adugodi, Hosur Main Road, Bengaluru- 560 030. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail. ( Applicable only 4th Btn, KSRP, Bengaluru).

Jan
05
2018
ET-PST COMMENCE FROM 10-JAN-2018

ET-PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST on Date Without Fail.

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
27/11/2017
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/12/2017
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
20/12/2017
AGE CRITERIA
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 SRPC(Men) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
18/12/2017
Know Your Age
(BORN BETWEEN :18.12.1992 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN: 18.12.1990 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 18.12.1987 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:-
  • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
«ªÀgÀuÉ;-
  • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
RECRUITMENT STAGES
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
ET&PST WRITTEN EXAMINATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
SRPC(Men) SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
FEE DETAILS
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B ` ₹ 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` ₹ 100
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 2 Km
10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
ENDURANCE TEST EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
SRPC-KSRP
Male (NHK) Male (HK) 8% Bengaluru Male(HK) 80% Local Total
1 1st Battalion, Bengaluru 50 50
2 2nd Battalion, Belagavi 42 42
3 3rd Battalion, Bengaluru 108 15 123
4 4th Battalion, Bengaluru 65 65
5 5th Battalion, Mysuru 75 75
6 6th Battalion, Kalaburgi 00 145 145
7 7th Battalion, Mangaluru 85 85
8 8th Battalion, Shivamogga 116 116
9 9th Battalion, Bengaluru 65 65
10 10th Battalion, Shiggavi 83 83
Total 689 15 145 849
Note /n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only. LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centers for Candidates who Qualify in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
© KSP 2017 all rights reserved